Nespoléhejte jen na stát a zajistěte si dostatek finančních prostředků na penzi už dnes

 • Státní příspěvek až 2 760 Kč za rok
 • Daňový odpočet až 24 000 Kč ročně
 • Zajímavé potenciální zhodnocení

Uzavřít spoření online

Při sjednání online získáte od nás až 500 Kč.

Neztrácejte čas, k uzavření vám stačí jen několik minut. Připravte si:

 • občanský průkaz
 • číslo svého bankovního účtu

Sjednat online

Otázky a odpovědi | Doplňkové penzijní spoření

1. Proč je III. pilíř výhodný?

Populace v České republice stárne a postupně se snižuje počet pracujících na jednoho penzistu, a to ze stávajících necelých 2 až na 1,2 v horizontu dalších 40 let. To znamená, že bez zásadních úprav důchodového systému se státní důchody současných třicátníků budou pohybovat jen na úrovni 6-7 tisíc (v přepočtu na současné ceny), jelikož příjmy státního rozpočtu nebudou schopny pokrýt požadavky na výplatu důchodů. Zejména proto se vyplatí začít si spořit pomocí doplňkového penzijního spoření.

III. pilíř vám s výraznou podporou od státu i zaměstnavatele umožní efektivně investovat a spravovat vaše úspory. Doplňkové penzijní spoření se vyznačuje vysokou flexibilitou a jeho zřízení není omezeno věkovou hranicí. Nejde o povinný závazek a můžete od něj v případě tíživé životní situace odstoupit.

2. Jaké jsou pilíře důchodového systému v ČR?
 • I. pilíř tvoří takzvaný průběžný státní systém, do kterého přispívají všichni zaměstnanci, zaměstnavatelé i OSVČ a ze kterého je vyplácený státní důchod dnešním penzistům. Je založen na solidaritě a prakticky všechny vybrané finanční prostředky jsou v průběhu daného roku vyplaceny prostřednictvím státních důchodů penzistům. Systém není určen k akumulaci prostředků, tzn. může vyplatit pouze tolik prostředků, kolik se mu podaří vybrat.
 • III. pilíř je forma dobrovolného spoření, kdy si účastník spoří jím vybranou částku na svém osobním účtu. Na účet mu stát přispívá státní příspěvek. Naspořené prostředky je možné vybrat jednorázově či formou pravidelné penze, přičemž vyplacená dávka nemá žádný vliv na státní důchod.
3. Mám nárok na státní důchod, i když vstoupím do III. pilíře penzijního systému?

Ano, samozřejmě, na starobní důchod od státu má nárok každý. Peníze z doplňkového důchodového spoření představují další zdroj důchodového příjmu, který není závislý na státním důchodu.

4. Jaké jsou podmínky pro předdůchody?
 • Odejít do předdůchodu lze nejdříve 5 let před nárokem na starobní důchod (u předdůchodů je věk pro ženy shodný jako věk pro muže).
 • Podmínkou je naspořených 60 měsíců (možnost převodu ze smlouvy o penzijním připojištění, doba spoření se sčítá).
 • Vyplácí se z peněz naspořených v doplňkovém penzijním spoření (nový 3. pilíř).
 • Stát během předdůchodu platí zdravotní pojištění, ale nevyplácí žádný důchod.
 • Měsíční splátka předdůchodu musí činit minimálně 30 % průměrné mzdy vyhlášené MPSV za předchozí rok – pro rok 2019 je to 9 368 Kč měsíčně.
 • Je vyplácen minimálně 2 roky.
 • Po dosažení řádného důchodového věku začne být vyplácen nezkrácený státní starobní důchod.
5. Kdo si může doplňkové penzijní spoření sjednat?

Doplňkové penzijní spoření si může zřídit kdokoliv. Nárok na státní příspěvek mají osoby účastnící se tuzemského důchodového systému, případně veřejného zdravotního pojištění ČR.

6. Co když nebudu moci na přechodnou dobu posílat peníze na doplňkového penzijní spoření, například z důvodu ztráty zaměstnání?

Pokud nebudete moci po přechodnou dobu platit příspěvky, oznamte tuto skutečnost písemně společnosti.

V takových případech můžete:

 • Přerušit placení příspěvků:
  Stanovíte si, na jak dlouho chcete přerušit placení příspěvků. V této době nemáte nárok na státní příspěvky a doba přerušení se vám nezapočítává do celkové pojištěné doby.
 • Odložit placení příspěvků:
  Při odkladu placení příspěvků, můžete do jednoho měsíce od ukončení odkladu příspěvky doplatit. V takovém případě se vám započítají doplacené měsíce do doby penzijního připojištění. Nárok na státní příspěvek po dobu přerušení zaniká.
 • V obou případech se vám dosud naspořené prostředky dále společností zhodnocují.
 • Pokud tuto skutečnost fondu neoznámíte, vystavujete se riziku ukončení smlouvy pro neplacení ze strany společnosti.
7. Můžu doplňkové penzijní spoření ukončit?

Ano, z III. pilíře lze vystoupit. Smlouva končí výpovědí nebo dohodou. Pokud spoříte alespoň 24 měsíců, formou odbytého Vám budou vyplaceny všechny finanční prostředky připsané ve prospěch smlouvy s výjimkou státního příspěvku. V případě předčasného ukončení smlouvy se státní příspěvek vrací zpět na účet Ministerstva financí ČR.

8. Můžu změnit investiční strategii spoření?

Ano, strategii můžete měnit i v průběhu spoření. První změna strategie spoření v daném kalendářním roce je zdarma, každou další změnu strategie spoření v daném roce je penzijní společnost oprávněna zpoplatnit až do výše 500. Aktuální výši poplatku naleznete v sazebníku.

9. Je možné si převést prostředky z penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření?

Ano, každý účastník penzijního spoření má nárok na bezplatný převod prostředků z transformovaného do doplňkového penzijního spoření stejné penzijní společnosti. K tomu je třeba sepsat novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u své penzijní společnosti a uvést typ vzniku smlouvy převodem z transformovaného fondu. Takováto smlouva se nově bude řídit podmínkami produktu doplňkového penzijního spoření.

10. Můžu převést své doplňkové penzijní spoření k jiné penzijní společnosti?

Ano, zákon tuto možnost nabízí. Převod lze realizovat pouze z platné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření na novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření s jinou penzijní společností. V případě, že přestup k jiné penzijní společnosti proběhne před započtením 60 měsíců spořící doby, je společnost oprávněna účtovat si poplatek za převod ve výši až 800 Kč.

11. Jakým způsobem mám platit příspěvky?

Platby příspěvků je třeba zasílat na sběrný účet naší společnosti, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu je 222333222/2700(číslo účtu 222333222, kód banky 2700). Příspěvek se považuje za zaplacený v kalendářním měsíci, je-li do konce kalendářního měsíce připsán na výše uvedený sběrný účet penzijní společnosti.

Individuální platby prosím zasílejte na účet společnosti s následujícími platebními symboly:

 • Variabilní symbol = číslo smlouvy
 • Specifický symbol = rodné číslo pro příspěvky účastníka
 • Specifický symbol = 333 pro příspěvky zaměstnavatele
 • Konstantní symbol není předepsán (např. 0558)
12. Jak mám změnit výši svého měsíčního příspěvku?

Změnu je možné akceptovat nejdříve od měsíce následujícího po jejím doručení na kontaktní adresu nebo do sídla UNIQA penzijní společnosti.

Platby příspěvků je třeba zasílat na sběrný účet naší společnosti, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu je 222333222/2700 (číslo účtu 222333222, kód banky 2700).

13. Jak mám oznámit změnu osobních údajů na smlouvě?

Změnu osobních údajů můžete fondu oznámit následovně:

 • Písemně volnou formou:
  Při změně příjmení, jména, rodného čísla, čísla dokladu totožnosti prosím připojte k oznámení kopii dokladu potvrzujícího změnu.
 • Osobně na pobočkách UNIQA
 • Na vašem Osobním účtu moje UNIQA.

Magazín Patálie